we speak english We speak English!

Kontakty:

Ogří Doupě
Moravská 5, Praha

Tel.: +420 732 901 262
e-mail: praha@fantasy.cz

Ogří Doupě na Facebooku

Facebookové skupiny

Modelářství a barvení
Ogří Deskohraní

Otevírací doba:

Aktuálně viz úvodní strana!

Miniturnaje 2021:

Nepřehlédněte možnost zúčastnit se miniturnajů AoS, WH40, T9A či dalších. Více naleznete zde.


OGR-E-SHOP » Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky společnosti MaJaK fantasy s.r.o.

 

I. Základní ustanovení, vymezení pojmů.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou zpracovány dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. a Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění a vztahují na smluvní vztahy vzniklé mezi MaJaK fantasy s.r.o. (dále jen „Prodávající“ nebo „Dodavatel“) a kupujícím-spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“ nebo „Kupující“). Obchodní podmínky upravují vzájemná práva vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Spotřebitelem a to včetně prostřednictvím elektronického internetového obchodu Dodavatele (dále jen „Webové rozhraní“). Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky se vztahují pouze na zboží zakoupené u Prodávajícího.

Prodávající je právnická osoba:

Název: MaJaK fantasy s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným, jednatel Ing. Alois Brázda, Ph.D.

Sídlo: Antonínská 22, 602 00 Brno

IČ: 27908593

DIČ: CZ27908593

Zápis OR: C/77441 Krajský soud Brno ze dne 6.12.2012

Kontakt: e-mail praha@fantasy.cz, telefon 222 210 090,

zabývající se velkoobchodem, specializovaným maloobchodem a maloobchodem se smíšeným zbožím.

Kupujícím-Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (§52 odst.3 Občanského zákoníku).

Přepravní službou (dále jen "Dopravce") je právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky.

Spotřebitelská smlouva (dále jen"Smlouva") je smlouva kupní, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Prodávající (§52 odst.1 Občanského zákoníku). Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi Spotřebitelem a Prodávajícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebránili tomu okolnosti na straně Kupujícího či Prodávajícího, lze Smlouvu uzavřít po dohodě obou stran i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená Smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a zobrazeny na webových stránkách a veřejně přístupné na všech provozovnách Prodávajícího, je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

II. Bezpečnost, ochrana informací a osobních údajů.

Prodávající se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Kupujícím a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem týkajícího se plnění kupní smlouvy a to jen v rozsahu nezbytně nutném (jméno, příjmení, adresa, dodací adresa, kontaktní mail a telefon, číslo bankovního účtu).

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním osobním údajů v databázi Prodávajícího, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a za účelem případné nabídky obchodu a služeb Kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, včetně dalších zákonných práv dle §21 zákona č. 101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je ze strany Kupujícího dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, atd.) uvádět správně a pravdivě.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s kupní smlouvu (s expedicí zboží, službami nebo podnikem Dodavatele) na elektronickou adresu (Mail) nebo telefonní číslo (SMS) Kupujícího.

Při registraci nebo uzavření kupní smlouvy může Kupující udělit Prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující může souhlas dle předchozí věty kdykoliv odvolat.

V případě použití Webového rozhraní Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na Webovém rozhraní možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, registrovaných značek atd., není-li v konkrétním případě zvláštním ujednáním stanoveno jinak.

III. Registrace, uživatelský účet.

Registraci Kupujícího lze provést následujícími způsoby:

- prostřednictvím Webového rozhraní

- elektronickou poštou na adresu Prodávajícího

- osobně na provozovně Prodávajícího

- dopisem, telefonicky.

Na základě registrace Kupujícího provedené výše uvedenými způsoby může Kupující přistupovat do svého uživatelského prostředí na Webovém rozhraní (dále jen "Uživatelský účet"). Ze svého Uživatelského účtu může Kupující provádět objednání zboží, změnu údajů, získávat informace o stavu objednávek, servisů, reklamací a další operace, které mu Uživatelský účet poskytuje.

V případě, že to Webové rozhraní umožňuje, může kupující provádět objednání zboží bez registrace přímé z Webového rozhraní.

Při registraci a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (login) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit Uživatelské účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek). Prodávající je povinen na žádost Kupujícího jeho Uživatelský účet zrušit.

Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Nabídka, objednávání, uzavření smlouvy, cena.

Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, tedy ceny konečné. Nabídka prodeje zboží, služeb a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní Dodavatele. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího a Kupujícího uzavřít kupní smlouvu za vzájemně odsouhlasených individuálně sjednaných podmínek.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání. Před zasláním objednávky v prostředí Webového rozhraní je Kupujícímu umožněna kontrola a opravy údajů, které do nákupního košíku vložil před odesláním objednávky a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Pro možnost opravy údajů jsou ve Webovém rozhraní implementovány grafické symboly "šipka, zpět na košík", "smazat". Prodávající neprodleně po obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou její přijetí, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském rozhraní či v objednávce.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky Kupujícím a doručením přijetí objednávky Prodávajícím.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky). V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, které není na skladě Prodávajícího, může dojít po vzájemné dohodě k prodloužení platnosti uzavřené Smlouvy a případné změně ceny vzhledem k aktuální situaci na trhu nezávisle na vůli Prodávajícího (kurzu Kč vůči zahraničním měnám, změna podmínek výrobce).

Objednávat lze následujícími způsoby:

- prostřednictvím Webového rozhraní

- elektronickou poštou na adresu Prodávajícího

- osobně na provozovnách Prodávajícího

- dopisem, telefonicky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové spojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.

V. Platební a dodací podmínky.

Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s expedicí a dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

- platba v hotovosti při nákupu

- platba v hotovosti dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá Dopravce

- na prodejně bezhotovostní platba platební kartou (debitní i kreditní) typu Visa, Visa Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.

V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího ihned nebo v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo na uvedenou adresu v objednávce.

Při osobním plnění a způsobu platby jiným než hotovost, platební kartou nebo při plnění prostřednictvím dopravce, může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat, že je oprávněna zboží převzít.

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající zajišťuje doručení zboží, plnění prostřednictvím Dopravce, po celé České republice. Náklady spojené s expedicí a dodáním se rozlišují podle zvoleného způsobu platebních a dodacích podmínek dle následující tabulky:

Dobírka do 600 Kč včetně dph, Česká pošta – 100 Kč

Dobírka do 600 Kč včetně dph , zásilková služba PPL – 90 Kč

Dobírka nad 600 Kč včetně dph, Česká pošta – 90 Kč

Dobírka nad 600 Kč včetně dph , zásilková služba PPL – 60 Kč

Dobírka nad 1200 Kč včetně dph, zásilková služba PPL – zdarma

Dobírka Slovenská republika – 250 Kč

Dobírka s osobním odběrem v Brně – 30 Kč

Zákazníkům ze Slovenské republiky je prodávající schopen nad rámec obchodních podmínek nabídnout smluvní přepravní podmínky pomocí alternativních přepravců.

Služba osobního odběru v Brně podléhá nepravidelnému čtrnáctidennímu svozu zboží Prodávajícího a je vhodná pro menší zásilky.

VI. Odstoupení od smlouvy.

Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§53 Občanský zákoník) má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§53 odst. 7 Občanský zákoník).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv (§53 odst. 8 Občanský zákoník)

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím je vhodné oznámit Prodávajícímu písemnou formou zaslanou na adresu sídla Prodávajícího, případně přiložit k vrácenému zboží.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím vráceno bez zbytečného odkladu od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené. Prodávající doporučuje Kupujícímu v případě odesláním zboží prostřednictvím přepravní služby zboží pojistit.

Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno (používáno).

Prodávající může požadovat od Kupujícího kompenzační náhradu za poškození, opotřebení nebo užívání zboží nabytého na základě smlouvy uzavřené na dálku v případě, že Kupující ve stanovené lhůtě uplatní své právo odstoupit do smlouvy (§53 odst. 7 Občanský zákoník), a to na základě skutečností, že Kupující užíval uvedené zboží způsobem neslučitelným se zásadami občanského práva, jako jsou zásady dobré víry nebo bezdůvodného obohacení (čl.6 směrnice EP 97/7ES).

V případě odstoupení Kupujícího od smlouvy (§53 odst. 7 Občanský zákoník) vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy Kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, například nedojde-li k vzájemné dohodě o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy u nedodaného zboží, z důvodu změny ceny, ukončení výroby a podobně. Rozhodnutí o odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické komunikace. V takovém případě vrací Prodávající Kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek nebo zvýhodněný bonus, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek nebo zvýhodněný bonus.

VII. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb.

Uplatnění rozporu s kupní smlouvou, zákonná záruka, reklamace, prodloužená smluvní záruka.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (§612 a násl. Občanský zákoník).

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (zákonná záruka).

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců (§620 odst. 1 Občanský zákoník). U použitého zboží, je záruční doba 12 měsíců, která je uvedena Prodávajícím v dokladu o prodeji věci (§626 odst. 3 Občanský zákoník).

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci Kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal u Prodávajícího uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§621 Občanský zákoník).

Prohlášením v záručním listě vydaném Kupujícímu může Prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah zákonné záruky (prodloužená smluvní záruka), tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. (§620 odst. 5 Občanský zákoník). Podmínky a rozsah prodloužené smluvní záruky jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách, případně je obsahuje záruční list.

Místo a způsob uplatnění reklamace.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují na adrese sídla Prodávajícího nebo v kterékoliv provozovně Prodávajícího. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy (§625 Občanský zákoník). Informativní seznam jiných podnikatelů určených k opravě je také v příloze těchto Obchodních podmínek.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající nebo jím pověřený pracovník obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník vyhotoví Kupujícímu Reklamační protokol s číslem reklamace a ostatními předepsanými údaji. O způsobu vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího způsobem požadovaným Kupujícím zadaným při registraci uživatelského účtu, případně při uplatnění reklamace (SMS, Email, Telefon atd.). V případě, že Kupující tento způsob neuvedl a nepřidělil souhlas se zasíláním sdělení, musí se Kupující sám o výsledku reklamace zajímat (prostřednictvím Webového rozhraní Prodávajícího) s tím, že pokud tak neučiní, musí nést důsledky, které pro něho z jeho nečinnosti v tomto směru plynou.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se dá dovozovat, že se jedná o zneužití práv).

Prodávající nezávazně doporučuje následující postup uplatnění reklamace

- dodání originálu záručního listu, případně faktury nebo dokladu o hotovostním nákupu, na kterém je reklamované zboží uvedeno a odsouhlaseno s výrobním (sériovým) číslem, pokud je uvedeno,

- při zaslání zboží k Prodávajícímu prostřednictvím dopravce nebo poštou je nutné zboží zabalit do vhodného obalu (nejlépe původního), tak aby nedošlo k poškození v průběhu přepravy, pokud k poškození zboží dojde v průběhu přepravy a Dopravce v následném reklamačním řízení zamítne reklamaci z důvodu nevhodného přepravního obalu, nese Kupující plnou odpovědnost za způsobenou škodu,

- zboží předat v úplném stavu včetně dokladů a ostatního příslušenství, tak aby bylo možné ověřit funkčnost a umožnit tak opravu,

- uvedení, přiložení detailního popisu závady a četnost výskytu,

- před předáním jakéhokoliv datového média si zálohovat jeho obsah, za případnou ztrátu a poškození dat nenese Prodávající odpovědnost,

který urychlí vyřízení reklamace a snižuje pravděpodobnost případného zamítnutí reklamace ze strany Prodávajícího.

Vyřízení reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání (§627 odst. 1 Občanský zákoník).

Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka (§627 odst. 2 Občanský zákoník).

Vyřízené reklamace budou Kupujícímu zasílány prostřednictvím Dopravce nebo uschovány v provozovně prodávajícího pro osobní vyzvednutí, tak jak je vyznačeno v reklamačním protokolu. Maximální doba pro úschovu je 3 měsíce, po této době může Prodávající postupovat dle platných právních předpisů.

Reklamace zboží poškozeného přepravou.

Kupující je povinen bezprostředně po splnění dodávky překontrolovat stav plnění smlouvy. Pokud Kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím a záručním listem, daňovým dokladem a dodaným zbožím, co do druhu, množství, sériového čísla, je povinen ihned uplatnit rozpor s kupní smlouvou (reklamaci). V případě plnění Dopravcem je Kupující povinen překontrolovat spolu s Dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost bezpečnostních pásek, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění obalu, uplatní Kupující bez zbytečného odkladu rozpor s kupní smlouvou reklamaci.

Obecná definice.

Za vadu považuje prodávající to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak záruka se vztahuje pouze na výrobní a funkční vady nebo na vadu, která prokazatelně vznikla před ukončením obvyklé životnosti výrobku. Opotřebení výrobku a jeho části, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou (§619 odst. 2 Občanský zákoník).

Podmínky a rozsah prodloužené smluvní záruky.

Pokud je u zboží uvedena záruční doba přesahující rozsah zákonné záruky 24měsíců, doba nad zákonnou záruku se považuje za prodlouženou smluvní záruku. V rámci prodloužené smluvní záruky se Prodávající zavazuje o co nejrychlejší vyřízení reklamace v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou. V souladu se záručními podmínkami výrobce lze nahradit reklamované zboží zbožím jiným (jinou značkou) se stejnými nebo vyššími funkčními parametry, přičemž vyměněné zboží má povahu opraveného zboží a záruka se prodlužuje o dobu reklamace.

VIII. Závěrečná ustanovení.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní Prodávajícího.

Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, který by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní Prodávajícího. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní nebo v důsledku užití Webového rozhraní v rozporu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §53a odst. 1 Občanského zákoníku.

Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí přiměřeně ustanovení výše uvedených právních předpisů.

Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupující a Prodávající jsou těmito Obchodními podmínkami vázáni. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

V Brně dne 6.12.2012

Ing. Alois Brázda, Ph.D., jednatel společnosti